Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-Γ.Κ.Π.Δ=Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

Στις 25 Μαΐου 2018, δίχως να απαιτείται προηγουμένως συγκεκριμένη νομοθετική πράξη οποιουδήποτε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα θεσμοθετεί ένα κοινό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εισάγοντας νεοτερισμούς, βασικές αρχές, δικαιώματα, υποχρεώσεις και ένα αυστηρό πλαίσιο ποινών σε περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Το πρόγραμμα «Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» λοιπόν, στοχεύει καταρχάς στην παρουσίαση του γενικού πλαισίου και των βασικών διατάξεων του ΓΚΠΔ, καθώς και στην εξειδίκευση και την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται να έχει το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένων των πολιτών, αλλά και να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι ικανό ώστε να οριστεί Υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων – DPO.

Μέσα από το πρόγραμμα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα εξειδικευτούν οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω υπό τις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη από τον υπεύθυνο και εκτελών την επεξεργασία, ενώ θα αναλυθούν και τα δικαιώματα που αποκτούν πλέον τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων.

Η θέσπιση τέλος του θεσμού του υπεύθυνου προστασίας των προσωπικών δεδομένων – DPO, αποτελεί έναν από τους βασικούς νεωτερισμούς του νέου Κανονισμού και κατά συνέπεια η διεξοδική ανάλυση των υποχρεώσεων, των καθηκόντων και του ρόλου του DPO, είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για να τον ορισμό ενός Υπεύθυνου προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 32 ΩΡΕΣ

VIDEO: ΝΑΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: NAI

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 190€

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΩΡΕΑΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΚΠΔ

 • Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - GDPR».

 

2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ

 • Έκταση και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού - ΓΚΠΔ.
 • Ποιες επιχειρήσεις αφορά και σε ποιες προβλέπονται παρεκκλίσεις.

 

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και η «επεξεργασία αυτών».
 • Σημαντικοί «Ορισμοί» του «Κανονισμού».

 

4. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ.

 • Εποπτική Αρχή.
 • Πιστοποίηση και Φορείς Πιστοποίησης

 

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων
 • Δικαιώματα των υποκειμένων των υπό επεξεργασία δεδομένων.

 

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΩΝ 

 • Ενέργειες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ
 • Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας

 

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  “DPO

 • Υποχρεωτικότητα DPO.
 • Καθήκοντα DPO:
 • Φύση DPO

 

8. Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΚΠΔ 

 • Οι ποινές σε περίπτωση μη εφαρμογής του «Κανονισμού».

 

9. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ. ΒΥΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M

Email: alexvitaniotis@gmail.com

Δικηγόρος LL.M - Παρ᾽ Εφέταις,

Διορισμένος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2012.

Τομείς Δραστηριότητας: Αστικό & Εργατικού Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ιδιωτικού Δικαίου, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου, Νομικής Σχολής - Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Ακαδημαϊκά έτη 2014 - 2017

∙ Διπλωματική: «Το τραπεζικό ενέχυρο (Ν.Δ 17.7/13.8.1923) και η παρέκκλιση του από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα»

 • LL.M., International Commercial Law with specialization in EU tax law, The City Law School, City University of London, Academic year 2012-2013

∙Courses: • European Business Regulation I • European Business Regulation II • International Tax Law • EU Tax Law • International Banking Law • EU Banking Law

∙ Dissertation title: ‘The adoption of the Financial Transaction Tax in European Union and the relation with the general provisions of Art. 63 and Art. 326 of the Treaty’

 • Πτυχίο Νομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ακαδημαϊκά έτη 2005-2010